Regulamin


Definicje:
1. IFIP – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.ifip.pl.
2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis IFIP. 3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu IFIP.
4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
5. Usługodawca – Best Agency z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Górczyńska 46/60, numer NIP: 7772611339 REGON: 300230914 „Bezpośredni przedstawiciel na Polskę”
6. Strony umowy – w niniejszych OWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
7. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe

Rejestracja w serwisie, publikacja
1. Rejestracja w IFIP odbywa się poprzez zamówienie telefoniczne oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści regulaminu.
2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub fax podany w formularzu zgłoszeniowym lub wystawienie faktury VAT.
3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury proforma.
5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty.
6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
7. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w IFIP informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty, okres abonamentowy
1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla klienta jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia chęci kontynuacji, zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, jeśli usługobiorca dokona opłaty abonamentowej na kolejny okres

3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu IFIP, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do IFIP w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
4. W przypadku niedostępności serwisu IFIP przekraczającej 48 godzin, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.
5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w IFIP nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości IFIP i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.
8. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Postępowanie reklamacyjne
1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.
4. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszym regulaminie. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do IFIP na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym
8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
9. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych OWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.